Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

eduarten
20:02

August 30 2017

eduarten
17:59
Urodziłem się 29 czerwca 1930 roku. Nie pamiętam, jak to się stało, i muszę tylko w to wierzyć. Zapytany przed sądem, czy urodziłem się rzeczywiście, nie mógłbym przysiąc, bo osobiście niczego sobie nie przypominam. Jeżeli istnieje jakieś inne życie po śmierci, prawdopodobnie tak samo nie będę pamiętał mojego umierania. Trochę to smutne, bo to znaczy, że ani tego, że jesteśmy, ani tego, że nas nie ma, nie możemy być pewni.
— Wielcy Polacy umieraja szybciej niz rodza sie nastepni. Ten specyficzny niz demograficzny z Polski czyni dol intelektalny.
Reposted fromhenri henri viadeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:54
4054 dec2 420
Patrzę przed siebie i nie wierzę. Wszystko chuj.
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
17:49
6030 6870 420

icavein:

Good old everything

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viadeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:46
eduarten
17:46
7486 c254 420
eduarten
17:44
eduarten
17:31
4007 5ed8 420
Reposted fromLunar Lunar viadeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:31
1791 1af1 420
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:30
6141 91ee 420
Reposted fromnieznaczna nieznaczna viadeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:29
4330 c3c6 420
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:27
1760 8337 420
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:26
5490 7cfa 420
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:23
5276 c1fb 420
Reposted fromsys87 sys87 viadeathtoscifi deathtoscifi
17:21
eduarten
17:18
8990 4db0 420
Reposted fromfeydream feydream viadeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:15
1685 e5a0 420
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
17:14
8805 faa5 420
Odyseja Kosmiczna 2001
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
eduarten
16:45
2112 8c7f 420
Reposted fromtgs tgs vianiedoskonalosc niedoskonalosc
eduarten
16:44
3536 26eb 420
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl